AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’ entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.dfgeconomistes.cat.

TITULAR DE LA PÀGINA WEB

 • Denominació social: DFG GIRONA ECONOMISTES, SL.
 • CIF: B17731480.
 • Domicili: Pl. Independència, 16, 1r 2a.
 • Adreça de correu electrònic: dfg@dfgeconomistes.cat.
 • Telèfon: 972 41 70 94.

 

Per navegar per aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.dfgeconomistes.cat, s’hauran d’acceptar les condicions de servei:

 1. A) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.
 2. B) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran fer servir aquesta pàgina web.

 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

 1. a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.dfgeconomistes.cat. La utilització d’aquest web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des de l’accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a la qual s’accedeix.
 2. b) A través de la pàgina web, DFG GIRONA ECONOMISTES, SL facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
 3. c) La pàgina web té caràcter gratuït per als Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
 4. d) Amb caràcter general per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, DFG GIRONA ECONOMISTES, SL condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.
 5. e) L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web www.dfgeconomistes.cat, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web www.dfgeconomistes.cat.

 

MODIFICACIONS

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

 

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

 

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, els usuaris hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic dfg@dfgeconomistes.cat. Las comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web www.dfgeconomistes.cat l’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. A l’efecte del que disposa l’art. 13 i l’art. 14del RGPD se li facilita la següent informació:

De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:

 • RESPONSABLE: DFG GIRONA ECONOMISTES, SL
 • NIF / CIF: B17731480
 • DIRECCIÓ: Pl. Independència, 16, 1r 2a
 • TELÈFON: 972 41 70 94
 • CORREU ELECTRÒNIC: dfg@dfgeconomistes.cat.

 

A DFG GIRONA ECONOMISTES, SL tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i / o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i / o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i / o servei d’acord amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i / o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i / o vendre el producte i / o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: No es facilitaran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DFG GIRONA ECONOMISTES, SL estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Procedència: el mateix interessat.

De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació:

 • RESPONSABLE: DFG GIRONA ECONOMISTES, SL
 • NIF / CIF: B17731480
 • DIRECCIÓ: Pl. Independència, 16, 1r 2a
 • TELÈFON: 972 41 70 94
 • CORREU ELECTRÒNIC: dfg@dfgeconomistes.cat
 • No hi ha obligació de disposar d’un delegat de Protecció de Dades de conformitat amb el 37 del Reglament (UE) 2016/679.

 

 

FINALITAT:

A DFG GIRONA ECONOMISTES, SL tractem la informació que ens facilita per tal d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i / o serveis de l’empresa, gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més tractem la informació dels nostres clients que han contractats els nostres productes i serveis per tal d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i / o serveis de l’empresa. Per tal de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i / o compra efectuada per vostè. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat

 

LEGITIMACIÓ:

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant de la contractació del producte i / o servei de conformitat Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i / o prestació de servei. Hi ha obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per gestionar l’enviament d’informació publicitària i prospecció comercial.

 

DESTINATARIS:

No es facilitaran dades a tercers, excepte obligació legal / No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

 

DRETS:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DFG GIRONA ECONOMISTES, SL estem tractant dades personals que els concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).

Procedència: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació per la pàgina o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes oferts a la web.

1.3. El client / usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: DFG GIRONA ECONOMISTES, SL, amb domicili a Pl. Independència, 16, 1r 2a, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4. El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el propietari d’aquesta pàgina web.

1.5. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.6. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això l’Empresa i / o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de DFG GIRONA ECONOMISTES, SL fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.